Militaire Voertuigen

Militaire Voertuigen

Voor de bouwers, en bezitters van militairentreinen en voertuigen heb ik wat actuele informatie opgezocht. Momenteel zijn in afstoting bij defensie de volgende voertuigen.
`
Pantserrupscommandovoertuig M-577
Deze voertuigen zijn operationeel niet meer zo nodig en worden deels vervangen door de Fennek , de CV90 en de Boxer. Nu in mei 2010 zijn alle voertuigen buiten gebruik gesteld.
Pantserrupsvoertuig YPR-765 en YPR-806, diverse types
De voertuigen zijn deels operationeel niet meer nodig en worden vervangen door de Fennek , de CV90 en de Boxer. De oorspronkelijke planning was 715 voertuigen (diverse types) tussen 2008-2013buiten dienst te stellen . De huidige planning van het aantal af te stoten voertuigen is verhoogd naar 762, waarvan 394 voertuigen nu buiten gebruik zijn gesteld
Pantserrupsvoertuig tegen luchtdoelen (PRTL), Cheetah
De PRTL’n worden vervangen door het Stinger wapensysteem op platforms.De 60 (PRTL), Cheetah is reeds buiten gebruik gesteld.
Pantserhouwitser (PzH2000)
De PzH2000 worden afgestoten als gevolg van een verminderde behoefte zoals uiteengezet in de Prinsjesdagbrief van 16 september 2003. De planning was om de 26 PzH2000’s voor het einde van 2010 buiten dienst te stellen.
M-109 A2/90 gemechaniseerde 155mm Houwitser
Deze gaat vervangen worden door de PzH2000 NL Alle 126 houwitsers M0109 zijn buiten gebruik gesteld.(2010)
Leopard 2A6 gevechtstank
De tanks worden afgestoten om ruimte te scheppen voor noodzakelijke investeringen, zoals uiteengezet in de beleidsbrief ‘Wereldwijd Dienstbaar’ van 18 september 2007.De 28 tanks staan allen buiten dienst.
Na het buitendienst stellen van div. voertuigen is er ook een instroom van nieuw te melden.

[1]Vervanging genie- en doorbraaktank
Tijdens crisisbeheersingsoperaties treden Nederlandse eenheden op in gebieden met natuurlijke en kunstmatig aangebrachte hindernissen als aarden wallen, greppels, barricades en mijnenvelden. Het is noodzakelijk te kunnen beschikken over eigen middelen die desnoods onder gevechtsomstandigheden in staat zijn hindernissen en infrastructurele voorzieningen aan te passen om de mobiliteit bij operaties te garanderen.Deze capaciteit kan zo nodig ook voor nationale taken bij calamiteiten en rampen worden ingezet. De KODIAK van de firma Rheinmetall Defence (gebaseerd op de Leopard 2 tank) voorziet in deze behoefte. De kwantitatieve behoefte bedraagt tien stuks deels voorzien van middelen om mijnenvelden te doorbreken. In 2013 is de Kodiak volledig operationeel.

[2] Gepantserd Patrouillevoertuig (Bushmaster)
Behoefte is ontstaan als een (versnelde) verwerving en uitlevering van 25 Bushmasters voor kleinschalige vervoerstaken ten behoeve van ISAF stage III. De voertuigen beschikken over organieke FM9000 verbindingsmiddelen en zijn deels voorzien van RIED-jammers.Inmiddels is de behoefte uitgebreid, hetgeen heeft geresulteerd in 83 Bushmasters, waarvan een aantal is uitgerust met interrogation arm (negen stuks) voor counter IED taken en Remote Control Wapensystemen (zeven stuks).In 2010 zijn alle voertuigen uitgelevert.

[3] Groot Pantserwielvoertuig (GPW, Boxer)
Dit project betreft de internationale ontwikkeling van een nieuw pantserwielvoertuig, dat Boxer wordt genoemd. De ontwikkeling van de Boxer wordt, na uittreding van eerst Frankrijk en later het Verenigd Koninkrijk, vanaf begin 2001 als binationaal project door Duitsland en Nederland voortgezet. Het betreft de ontwikkeling van een gemeenschappelijk basisvoertuig en specifieke landgebonden missie modulen. Voor Nederland worden vijf versies voorzien: commando, ambulance, vracht, vracht/commando en genie. In december 2006 is voor de serieproductie een contract getekend omvattende de levering van 200 voertuigen voor Nederland en 272 voertuigen voor Duitsland. De serieproductie voor Nederland moet medio 2010 beginnen met een geplande levering van een eerste voertuig als vracht versie in april 2011. De ontwikkeling, dus ook de kwalificaties, van de Nederlandse genie versie loopt echter door tot medio 2011 met de levering van een eerste genievoertuig eind 2013. Het Nederlandse leverschema loopt dus deels parallel met het ontwikkeltraject van de diverse versies en wordt eind 2016 voltooid. Duitsland loopt in het programma voor op Nederland want de serieproductie is eind 2008 aangelopen met als doel een eerste levering aan Duitsland in september 2009.Met de industrie is overeenstemming bereikt over een plan voor het aantonen van de betrouwbaarheid van de Boxer. Dit behelst de uitvoering van een alternatief kwalificatietraject met de eerste Duitse serievoertuigen van oktober 2009 tot mei 2010. Bij de ondertekening van het seriecontract (eind 2006) was al onderkend dat de behoefte aan C4I middelen niet was opgevangen.

[4] Infanterie Gevechtsvoertuig (IGV), productie en training
Naast de Fennek (MRAT en AD versie) en het Groot Pantserwielvoertuig is dit het derde deelproject van het overkoepelende project Vervanging pantservoertuigen. Dit deelproject betreft de vervanging van de technisch en operationeel verouderde YPR-PRI 25mm door een nieuw infanteriegevechtsvoertuig. Eind 2004 is het contract voor levering van de IGV (CV90) getekend. Volgens de huidige planning zal de serielevering medio 2011 en de invoering bij de eenheden eind 2012 worden voltooid. Op basis van de in 2008 gevalideerde oplossingen voor de eerder geconstateerde technische afwijkingen is de omscholing van de eerste eenheid in combinatie met de invoering van de voertuigen bij deze eenheid in januari 2009 begonnen. Naar verwachting kan deze invoering eind 2012 worden voltooid. Het opwaarderen van de in 2007 en 2008 geleverde voertuigen naar de actuele configuratie zal in de periode tot begin 2010 door de leverancier worden uitgevoerd. Hierna worden de betreffende voertuigen door een eenheid in gebruik worden genomen.

[5] Pantserhouwitser (PzH2000)
Vuurmonden (houwitsers) van de artillerie-eenheden hebben tot taak doelen te bestrijden die buiten het bereik liggen van de bij de gevechtseenheden ingedeelde wapensystemen. De houwitsers vullen deze wapensystemen aan en zijn daarmee onmisbaar bij het optreden hoog in het geweldsspectrum. In 2001 is vastgesteld dat het noodzakelijk was de operationeel en technisch verouderde getrokken vuurmonden M-114 en de gemechaniseerde, gepantserde vuurmonden M-109 te vervangen. Deze laatste voldoet niet meer aan de eisen die het moderne gevecht stelt. Vooral de lage vuursnelheid, de korte dracht en de geringe bescherming vormen grote tekortkomingen. Met de aanschaf van de PzH2000 NL krijgt Defensie de beschikking over een vuurmond met een lange dracht en hoge nauwkeurigheid en die beschikt over een hoge mate van bescherming. De pantserhouwitser wordt reeds ingezet in Afghanistan.

[6] Vervanging brugleggende tank
Het project vervanging brugleggende tank bestaat uit twee deelprojecten, te weten de Leguaanbrug op een wielonderstel (vier stuks) en de Leguaanbrug op een Leopard 2A5 onderstel (tien stuks). De Leguaanbrug op een wielonderstel kan belast worden tot Military Load Class (MLC) 70, de Leguaanbrug op Leopard tot MLC 80. Brugleggers worden ingezet om tijdens operationeel optreden met zowel een hoge als lage geweldsintensiteit de mobiliteit voor de eigen eenheden te kunnen garanderen. Tijdens crisisbeheersingsoperaties treden Nederlandse eenheden op in gebieden waar overgangen moeten worden gecreëerd. Dit dient snel en met bescherming van eigen personeel te gebeuren. Zowel de Leguaanbrug op een wielonderstel als de Leguaanbrug op Leopard kan ook voor nationale taken bij calamiteiten en rampen worden ingezet. De Leguaanbrug op een wielonderstel is van Noorwegen overgenomen en doorloopt een modificatieprogramma bij de firma Krauss Maffei Wegmann (KMW), zodat de systemen nog vijftien jaar kunnen worden gebruikt. De Leguaanbrug op Leopard is een spin-off van de eerdere ontwikkelingen van de Panzer Schnell Brücke en wordt samen met Duitsland verder ontwikkeld en verworven

Bron: Min. Van Defensie

 

Terug naar hoofdpagina historie